Rima Ulevičiūtė

Myliu

In žemės iš mėnesią pievų
Žvaigždelės vis krinta rasu.
Matai,kap in smilgų blakstienų
Sužimba gausybė varsų.

Sumerktum akim šitų grožį
Nakties tylumas takeliu,
Tik žiogas užmigtie neduoda
Čirena širdin smuikeliu.

I rodas kas nuima sopulius
Paglosta matulės runku,
Kai ritas nupjautu atolu
Saulalė sarmėgu rūkų.

Išgertum tų dungų lig dugną
Paskystum taurėj ažerų....
Tiktai ažu meilės bedugnį
Myliu Ignalinų,myliu.Gyvenimą keliu

Sanu keliu prą akmenį,
Dulkėtų umžiaus dulkėm
Smėlėtu sūriu undeniu
Širdelėn laikas sunkias.

Kasryt sunkiau atsimeni
Iš kur in kąjų klumpės
Gyvenimą brungakmenių
Našta tąkia sukumpus.

Sanu keliu prą akmenį,
Prą kryžių kraivų trumpų
Vaikystės naiviąs pasakąs
Laikan pa lašų sunkias.

Panąsinėj variąkai dujai -
Kur trumpa, ty i trūksta,
Pa padušku ražąnčių vėl
Suskaitė pirštai sunkiai.

Prą šiuos vartus išėjam mes
Prą cia sugrįšma
Lietum i sauli
Kelią dulkėm.Gimtinies ašara

Ataik pasiuturam
Brungioji maną meila,
Až kų tavi myliu
Kas pasakis kaži,
Dėl ką dūšelėj
Man tavys vis gaila,
Dėl ką naktim
Sapnuojies dievaži.
Aš tavą vasaras
Suvėriau žemuogiem
In smilgų,
A rudenius ažkūriau
Ugneli klevų
Brungioji maną
Kap tavys man ilgu
Kai ragutelėm
Apšerkšnijusių
Atgalj namą veži.
Ataik sušoksma
Jaunysties valsų
Iš dūšiąs in
Pavasarią takų
Žinau,manys
I tu labai pasilgai
Ištirpą šerkšnas
Žiedeliais abelų.

Gimtinies maną
Karščiausia ašara
Širdy tavi
Pavasariais nešu.Ašei - Tujai

Vis sakai, kad brajyt da neslioviau
Vis sakai, kad maną kasas abely,
Ale Tujai irgi dą nenusispjovei
In jaunystį mūsų sodą pakrašty.

Mes abu dą geriam savą vynų
I gyvenimu abu kasdien girti,
Kiek paskirta čierkų iš adynų
Mes išgersma iki dugną paslapty.

Tujai man padavanajai dungų
Savą pievų vis kavojau nuo Tavį
Šite ajam vis abudedu, až runkų
Kal ramulių pievaj suradai mani.

Aš dabojau vis in Tavą dungų
Tu dabajai visų laikų in mani
Insdabajys vis neši neši in runkų
Širdis dvi savam gyvenimą glėby.

Ašei-Tujai vis kap du špakiukai
Meiliai dą tulanamės savam lizdi
Kažnų rytų kap tiktai saulalė teka
Maną pievu su ramuliais prabrandi.